Privacyverklaring TV Merlenhove


Als lid van TV Merlenhove deelt u persoonsgegevens met de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij ook verplicht u hierover te informeren i.v.m. de AVG, de privacywet.
In deze tekst kunt u o.a. lezen welke persoonsgegevens wij van u opslaan, waarvoor wij deze gebruiken, wie toegang heeft tot deze gegevens en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens? 

Bij uw aanmelding als lid van TV Merlenhove heeft u de volgende informatie verstrekt, door het invullen van het inschrijfformulier (via website TV Merlenhove) in PlanMySport:

  • Naam: voorletters, roepnaam, tussenvoegsel en achternaam
  • Geboortedatum en geslacht
  • Adres: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer (vast/mobiel)
  • E-mail adres
  • Pasfoto
  • Incasso machtiging: mandaat, bankrekeningnummer (IBAN) en rekeninghouder
  • Factuuradres
  • KNLTB gegevens: bondsnummer, speelsterkte en rating (afhankelijk van eerdere inschrijving bij tennisvereniging)

Ook bij aanmelding voor competitie of toernooi verstrekt u deze gegevens.

Waar gebruikt TV Merlenhove deze gegevens voor?

Deze gegevens verwerken wij alleen t.b.v. uw TV Merlenhove lidmaatschap (AVG grondslag Uitvoering van overeenkomst). Denkt u hierbij aan aanmelding bij de KNLTB, het innen van uw contributie, het verzorgen van de administratie rondom het lidmaatschap, het organiseren van competities of toernooien, het organiseren van vrijwilligerswerk, het versturen van een uitnodiging voor bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering en de Nieuwsflits met verenigingsnieuws.

Wie heeft toegang tot de persoongegevens?

Binnen TV Merlenhove hebben enkele direct betrokken commissie- en bestuursleden toegang en dan alleen tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van hun functie.

TV Merlenhove verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vordering door politie) of met uw toestemming.

Wij zijn verplicht uw gegevens met de KNLTB te delen voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de bond. De KNLTB kan uw gegevens delen met haar sponsoren (AVG grondslag gerechtvaardigd belang). Als TV Merlenhove kunnen wij dit niet tegenhouden, zelf kunt u wel bezwaar maken en u afmelden via  https://knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar/   De KNLTB moet uw gegevens dan uit de betreffende bestanden verwijderen.

TV Merlenhove geeft (i.v.m. uitvoering van de overeenkomst) onderstaande partijen opdrachten, waarbij deze uw persoonsgegevens zouden kunnen inzien. Om uw privacy te waarborgen hebben wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst:

De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard in een beveiligde database. Onze website beheerder en softwareleverancier is PlanMySport.

Voor het versturen van verenigingsnieuwsbrieven gebruikt TV Merlenhove, naast PlanMySport, ook MailChimp.

Tenslotte heeft u ook zelf toegang tot uw persoonsgegevens. Door met uw wachtwoord in te loggen in PlanMySport kunt u uw persoonsgegevens met betrekking tot uw lidmaatschap vinden en bewerken.

T.b.v. het verenigingsleven en het contacten van tennispartners kunnen alle leden van TV Merlenhove, na inloggen met wachtwoord, de online ledenlijst inzien. De getoonde gegevens kan ieder voor zich aanpassen.

Wij verstrekken als vereniging de  ledenlijst niet aan derden. Dit, en ander oneigenlijk gebruik, is ook de leden van TV Merlenhove niet toegestaan.

Beveiliging persoonsgegevens en datalek

TV Merlenhove treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Computers zijn middels wachtwoord en antivirus software beveiligd. Back ups worden regelmatig gemaakt. Commissie- en bestuursleden die geautoriseerd toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij TV Merlenhove, zonder dat dit de bedoeling is van onze vereniging. Een datalek wordt altijd door de vereniging geregistreerd. Wanneer het datalek kan leiden tot kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, maken wij ook z.s.m. (indien mogelijk binnen 72 uur) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek ook ingrijpende gevolgen kan hebben voor de betrokken personen zullen wij hen ook informeren.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 

TV Merlenhove bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto's

Ter promotie van TV Merlenhove en om een beeld te geven van ons verenigingsleven plaatsen wij foto´s van evenementen, Merlenhove competitieteams en toernooien op onze verenigingswebsite, de digitale nieuwsbrief en de facebookpagina van TV Merlenhove. Wij willen de leden op de ALV hier collectief toestemming voor vragen. U heeft het recht om verwijdering te vragen van foto´s waar u ongewenst en duidelijk herkenbaar op staat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact met ons op. We werken graag samen met u aan een oplossing. Komen we niet tot een goede oplossing, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u opgeslagen hebben. Voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek vragen wij u om u te legitimeren.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Al onze nieuwsbrieven bieden een´OPT OUT´ mogelijkheid. Het verwijderen van uw persoonsgegevens, dan wel het intrekken van uw toestemming, kan wel gevolgen hebben voor uw lidmaatschap. 

Indien u als lid beroep wil doen op het recht op vergetelheid (RTBF= right to be forgotten) of het recht op inzage in gegevens (SAR), dient u schriftelijk via [email protected] uw verzoek in. TV Merlenhove zal dan binnen een maand reageren op dit verzoek.

Contactinformatie

TV Merlenhove is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. TV Merlenhove is gevestigd in Wandelbos Groenendaal, Groenendaal 1, 2104 WP Heemstede. Telefoonnummer clubhuis: 023 528 49 19. Website: www.merlenhove.nl.  Hier vindt u bij ´contact´ ook de mailadressen en telefoonnummers van het TV Merlenhove Bestuur en de verschillende commissies.
E-mail:  [email protected],  [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-07-2018. Indien nodig, zal deze privacyverklaring worden aangepast.